top of page

ประเภทสมาชิกสมาคมฯ

  1. สมาชิกประเภทสามัญ คือสมาชิกที่เป็นนักเรียนปัจจุบันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่

    • สมาชิกทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการสมาคม

    • สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการสมาคม 

  2. สมาชิกประเภทวิสามัญ คือสมาชิกที่เป็นอดีตนักเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือสมาคมในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการสมาคม มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

  4. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป คือสมาชิกทั่วไปอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือช่วยเหลือสมาคมในด้านต่างๆเช่น นักเรียนที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือผู้ประกอบการค้าที่สนใจ

60252876_2248867502097842_82923320904022

Commitee ATSS

2023 #12

ประธานสมาคม

น.ส.ประทานพร ยันตรศรี (ฟ้า)

เลขานุการ

น.ส.นภัสสร กุลสยุมพร (เหม่เหม)

ฝ่ายการเงิน

น.ส.สุพิชญ์ชญา โชติจิรรัฐกรณ์ (ชาญา)

 

ฝ่ายกิจกรรม

นายเจตน์ อรุณแสงโรจน์ (เจตน์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.ศศิยากร ปีกอง (โบอิ้ง)

2021 #10

ประธานสมาคม

นายรังสิมันต์ เกษแก้ว (นัท)

ฝ่ายกิจกรรม 

นายวัชระ ชนะกุล (ก้าน)

 

ฝ่ายการเงิน

น.ส.สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม (ลูกเดือย)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.มณีโชติ อุ่นปวง (นาย)

 

เลขานุการ

น.ส.วิสุตา อิงคากุล (กันย์)

2019 #8

ประธานสมาคม

นายสุรพัช เอกอินทร์ (อาร์ม)
 

ฝ่ายกิจกรรม 

น.ส.ธนาธิป จันทรวิวัฒน์ (ไอซ์)

 

ฝ่ายการเงิน

นายณุกร เปลี่ยนปาน (ไอซ์)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี (ณัฐ)

 

เลขานุการ

น.ส.ศุภชา วิโรจน์แสงทอง (พี)

ฝ่ายพัสดุและทะเบียน

นายอัคพล เสืองาม (ปาล์ม)

ฝ่ายประสานงาน

น.ส.บุศรินทร์ สวัสดิ์ล้น (นุ่ม)

2017 #6

ประธานสมาคม

น.ส.รัชรา กาละวงค์ (ยิ้ม)
 

ฝ่ายกิจกรรม 

นายสุรพัช เอกอินทร์ (อาร์ม)

 

ฝ่ายการเงิน

นายชาลุภัศ จินดาคุณ (ไอซ์)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.รฒียา ทรายแก้ว (พอม)

 

เลขานุการ

น.ส.สุธิดา จันทร์สด (บิ๋ม)

2015 #4

ประธานสมาคม

นายณภัทร รุจีรไพบูลย์ (ต้า)

ที่ปรึกษาประธาน

นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

ฝ่ายกิจกรรม

น.ส.นันทิยา ล่องแซง (แนน)

น.ส.ทวินดา คงประเทศ (เฟิร์น)

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

นายศิวัฒน์ ชื่นเจริญ (ยอด)

ฝ่ายการเงิน

นายธนสิทธิ์ ชวลิตธารา (เอก)

ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

น.ส.นวรัตน์ เต็มสัมฤิทธิ์ (ดิว)

นายศรณรงค์ ทะศร (ปาล์ม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.อร์รศิริ อัครวนาธร (มีนา)

น.ส.จิราวรรณ สิรมานนท์ (จิ)

2012-2013 #2

ประธานสมาคม

น.ส.นฤพร เพชรกลาง (ฝน)

ฝ่ายกิจกรรม 

นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)

นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล (บัส)

น.ส.สุวรรณวดี ไทยวิชัย (สา)

นายฉัตรชัย หิรัญลาภ (แชมป์)

 

ฝ่ายการเงิน

นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)

นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)

น.ส.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ (แม็ค)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.นฤมล นิลมานนท์ (น้ำส้ม)

นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

นายภาณุ อึ้งสกุล (นุ)

 

เลขานุการ

น.ส.ทศพร สัตถาสาธุชนะ (เจ)

2011 (Founders)

ประธานสมาคม

น.ส.มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล (เมี่ยว)

 

ฝ่ายกิจกรรม 

นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

นายกรัณฑ์ ธรรมวงศ์ (ค้อน)

นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)

 

ฝ่ายการเงิน

นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา (วัท)
น.ส. ศศิประภา สนธิธรรม (เจ๋ง)

นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายฐาวันต์  รงคพรรณ (ซูม)

นายยศพล คุณะวิภากร (แชมป์)

น.ส.เพ็ญศยา เครือวัฒนกุล (พีช)

 

เลขานุการ

นายกิตติพจน์  กิตติธีรโสภณ (หมวย)

2022 #11

ประธานสมาคม

นายกฤตภาส จันทฤก (เซท)

 

รองประธานสมาคม

น.ส.มณีโชติ อุ่นปวง (นาย)

เลขานุการ

นายนพวิทย์ เลิศอุตสาหกูล (เจมส์)

ฝ่ายการเงิน

น.ส.ธมลวรรณ ดิถีเพ็ง (กิ๊ฟท์)

ประธานฝ่ายกิจกรรม

น.ส.กัลยอร เครือวัฒนกุล (พริม)

ฝ่ายกิจกรรม

นายนราวิชญ์ ชุติศิลป์ (น้ำแข็ง)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.ภาษา มานารัตน์ (ภาษา)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ปรัชญา - ปราโมช ณ อยุธยา (บิ๊ก)

ที่ปรึกษาสมาคม

นายวัชระ ชนะกุล (ก้าน)

2020 #9

ประธานสมาคม

น.ส.ธนาธิป จันทรวิวัฒน์ (ไอซ์)

รองประธานสมาคม

นายณัฐพงศ์  จันทร์ทิพย์มณี (ณัฐ)

ฝ่ายกิจกรรม 

นายอาเล็กซานเดอร์ อารีย์สนั่น (อาเล็ก)

 

ฝ่ายการเงิน

นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา (วัท)

นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)

นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายชานนทร์ เตชธุวานันท์ (นนท์)

 

เลขานุการ

น.ส.อภิญญา จันทร์วังโป่ง (ดรีม)

ฝ่ายพัสดุและทะเบียน

น.ส.กัญญ์ชลา กีรติรวี (มด)

ฝ่ายประสานงาน

น.ส.วิสุตา อิงคากุล (กันย์)

ฝ่ายการคลัง

น.ส.อรทัย ทาโสม (อุ้ย)

2018 #7

ประธานสมาคม

นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ (แบงค์)
 

ฝ่ายกิจกรรม 

นายภาณิน เพียรโรจน์ (จั๊ก)

 

ฝ่ายการเงิน

น.ส.พิชญ์นรี ไกรแก้ว (หวาน)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายเจตนา เรืองจันทร์ (เจต)

 

2016 #5

ประธานสมาคม

นายวรรินทร์ มีสอน (วอร์ม)
 

ฝ่ายกิจกรรม 

น.ส.เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา (ฝ้าย)

 

ฝ่ายการเงิน

นายวุฒิศักดิ์ ติงหวัง (อลี)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.จริยาภรณ์ ทองบุดดา (ผักบุ้ง)

2014 #3

ประธานสมาคม

นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

ฝ่ายกิจกรรม

น.ส.อภิรดี นิชรัตน์ (เมย์)

นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด) 

นายธนสาร เหลืองจินดา (เขื่อน)

นายสุทธิพงศ์ มังคลา (ต้อบ)

ฝ่ายการเงิน

น.ส.นวรัตน์ เต็มสัมฤิทธิ์ (ดิว)

นายศรณรงค์ ทะศร (ปาล์ม)

น.ส.วิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา (หยก) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.อร์รศิริ อัครวนาธร (มีนา)

น.ส.นันธิยา ล่องแซง (แนน)

น.ส.ภพัสสาส์ ชิษณุ์สโรชิน (ดิว)

2011-2012 #1

ประธานสมาคม

น.ส.อภิพรรณ บริสุทธิ์ (ป้อง)

ฝ่ายกิจกรรม 

นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

นายกรัณฑ์ ธรรมวงศ์ (ค้อน)

นายกิตติพจน์ กิตติธีรโสภณ (หมวย)

น.ส.พรศิริ นรบาล (แหวน)

 

ฝ่ายการเงิน

นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา (วัท)

นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)

นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.เพ็ญศยา เครือวัฒนกุล (พีช)

นายริปวัฒน์ จิราพงษ์ (ริป)

นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)

 

เลขานุการ

น.ส.ดวงสมร จตุพรพิมล (นก)

bottom of page